Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Alle bestellingen, verkopen, leveringen en prestaties van DKB Group worden uitsluitend door onderhavige voorwaarden beheerst, met uitsluiting van eventuele afwijkende voorwaarden van andere contractpartijen. Door ondertekening van de levering - en/of bestellingbon erkent de medecontractant van onderhavige voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden.

 2. De bestelling van goederen en de wijzigingen daaraan kunnen slechts aan de hand van een ondertekende bestelbon worden bewezen, met uitsluiting van andere bewijsmiddelen van gemeen recht. Alle aanbiedingen van DKB Group gebeuren zonder verbintenis. De zaken behandeld door tussenpersonen, vertegenwoordigers, enz. verbinden DKB Group slechts na schriftelijke bevestiging.

 3. De opgegeven leveringstermijn is louter aanwijzend en bindt DKB Group Behoudens uitdrukkelijke bepaling, heeft de medecontractant geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de bestelling of verkoop, wegens vertraging in de levering onder welke vorm ook.

 4. De levering geschiedt af magazijn behoudens afwijkende schriftelijke bepaling. De goederen worden steeds bewaard en verzonden op kosten en risico van de medecontractant.

 5. Indien goederen, diensten of installaties wettelijk dienen te voldoen aan bepaalde voorwaarden, voorgeschreven door specifieke instanties (B.V.V.O., verzekeringsmaatschappijen, ...), dienen deze op voorhand schriftelijk te worden gemeld aan DKB Group , alleszins vóór levering/uitvoering.

 6. Alle geleverde en geplaatste goederen blijven de exclusieve eigendom van DKB Group tot de volledige betaling van de factuur. Behoudens protest zoals hierna bepaald, worden alle leveringen van goederen en diensten geacht te worden aanvaard door de medecontractant. Voor zichtbare gebreken dient onmiddellijk bij levering de goederen en diensten te worden geprotesteerd. In geval van verborgen gebreken dient te worden geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. Alle protesten dienen te geschieden bij aangetekende brief.

 7. Indien de klacht naar het oordeel van DKB Group  juist is, behoudt DKB Group  zich het recht voor te kiezen tussen betaling van een billijke schadevergoeding, hoogstens gelijk aan de factuurvoorwaarden van de geleverde en slecht erkende goederen, of kosteloze vervanging van deze goederen na terugzending van de geleverde goederen in originele toestand, met uitsluiting van om het even welke andere vergoeding.

 8. Iedere verantwoordelijkheid wegens ongevallen aan personen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, alsook iedere vraag tot schadevergoeding met professioneel karakter, te wijten aan een vergissing en/of levering, bij gebrek of gemis aan overeenstemming met de geleverde koopwaren, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. In die gevallen is DKB Group  slechts gehouden, naar eigen keuze, ofwel de geleverde koopwaren terug te nemen tegen de verkoopprijs ofwel eenvoudigweg gezegde koopwaar te vervangen.

 9. De geleverde goederen worden door de medecontractant aangewend en gebruikt op eigen risico en zonder enig mogelijk verhaal tegen DKB Group, uit welke hoofde ook.

 10. Klachten geven de koper geen recht ontbinding van de overeenkomst (koop en/of aanneming) te vorderen of betaling geheel of ten dele na te laten of uit te stellen.

 11. Indien DKB Group   haar goederen of diensten betrekt van een derde en deze derde door welke oorzaak ook in gebreke blijft te leveren of niet tijdig noch goed levert, is DKB Group jegens de medecontractant niet aansprakelijk.

 12. De vrijwaringspicht t.o.v. de gebreken in de geleverde goederen vanwege DKB Group  strekt zich in ieder geval niet verder uit dan deze van de leveranciers van DKB Group   met een maximum termijn van 30 dagen na levering en/of plaatsing.

 13. In geval van heerkracht in het algemeen, zoals o.a. verhindering van het vervoer, vertraging in de aanvoer, e.a. geeft dit DKB Group  het recht de uitvoering van het contract of de bestelling te schorsen, of zelfs deze geheel of ten dele te vernietigen zonder verplichting tot schadevergoeding.

 14. DKB Group  behoudt zich eveneens het recht voor zo nodig de aanneming en/of de verkoop te ontbinden in geval van wijziging in de toestand van de medecontractant: kennelijk onvermogen, aanvraag tot gerechtelijk of minnelijk concordaat, faillissement, publicatie van protest, enz.

 15. Zo de medecontractant na ondertekening van de bestelbon een einde wenst te stellen aan de overeenkomst, is DKB Group gerechtigd naar eigen keuze de uitvoering van de overeenkomst te vervolgen dan wel de vergoeding tegen verkoop- of aannemingsprijs te vorderen van alle door haar gemaakte kosten, zonder dat deze verbrekingsvergoeding minder mag bedragen dan 30 % van het op de bestelbon vermelde totaal bedrag.

 16. DKB Group blijft te allen tijde gerechtigd alvorens af te leveren of met de levering verder te gaan, bank - of hypothecaire zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichting van de medecontractant te verlangen, ongeacht de betalingsvoorwaarden welke werden overeengekomen. Zolang de medecontractant aan deze opgelegde voorwaarden niet heeft voldaan, is DKB Group  niet tot levering of verdere uitvoering van de overeenkomst verplicht.

 17. Eventuele uitzonderlijk toegestane kortingen vervallen automatisch indien de betalingstermijnen niet werden gerespecteerd.

 18. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van DKB Group . Bij gebreke aan betaling op de vervaldag, brengen de facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse interest op van 18 %. Bij wanbetaling van een factuur, vervallen van rechtswege alle openstaande facturen, ongeacht eventuele toegestane betalingstermijnen. Tevens vervallen alle eventuele prijskortingen en verminderingen. De medecontractant zal zich door het eenvoudige feit van de vervaldag in gebreke bevinden, zonder dat een sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk weze.

 19. Bij gebreke aan betaling van de facturen, verhoogd met de verschuldigde interesten, binnen de 14 dagen na verzending van een aangetekende ingebrekestelling, is de debiteur van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20 % van het factuurbedrag, met een minimum van  61,97 EUR.

 20. Wissels, cheques, postmandaten of ontvangstbewijzen brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch afwijking van een der algemene voorwaarden.

 21. DKB Group kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen voortvloeiend uit de oproeping of tussenkomst van officiële hulpdiensten om welke reden dan ook. De eventuele kosten verbonden aan dergelijke tussenkomst kunnen nooit ten laste gelegd worden van DKB Group  , of op deze laatste verhaald worden.

 22. In geval van betwisting, zijn slechts de Rechtbanken te Antwerpen uitsluitend bevoegd. Zo de betwisting krachtens de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek aan de Vrederechter toekomt, zal de Vrederechter van het gerechtelijke kanton te Kapellen uitsluitend bevoegd zijn.


Update: Mei 2022
NOTA m.b.t. LEVERINGEN en REGIE-UURTARIEVEN

Alle leveringskosten, zowel gewone als expreszendingen zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

REGIE-UURTARIEVEN, INTERVENTIES, HERSTELLINGEN, UITBREIDINGEN


Prestaties tijdens normale werkdagen, tussen 7h en 19h:

 • eerste onverdeelbaar werkuur :  45 EUR
 • volgende werkuren (per ½ h)   : 45 EUR/uur


Prestaties voor nacht- en zaterdagwerk :

 • eerste onverdeelbaar werkuur :  84 EUR
 • volgende werkuren (per uur)   : 84 EUR/uur


Prestaties op zon- of feestdag :

 • eerste onverdeelbaar werkuur :  95 EUR
 • volgende werkuren (per uur)   :  95 EUR/uur


 •  

Dringende interventies worden altijd volledig gefactureerd, t.t.z. vanaf vertrek tot aankomst.

BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN voor INSTALLATIES

 1. DKB Group kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen of ontvreemdingen, die aan de inrichting of aan de geplaatste materialen werd aangebracht door onaandachtzaamheid, nalatigheid of kwaadwilligheid van andere aannemers, hun personeel of onbekenden. Alle herstellingen hiervan zullen in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
 2. De prijzen zijn berekend op normale ononderbroken werkomstandigheden, op basis van door de klant gegeven informatie en de totaliteit van de offerte. Onvoorziene of abnormale omstandigheden zullen als supplement in regie worden aangerekend volgens de hogervermelde regie-uurtarieven.
   
 3. Aanwezige toestellen, systemen of werktuigen die niet door DKB Group werden geleverd, noch geplaatst, kunnen eventueel gebruikt worden op verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, mits hierom uitdrukkelijk door hem werd verzocht

 4. Garantie: één jaar op het materiaal en werkuren te rekenen vanaf de datum van levering en/of plaatsing. De garantie vervalt van rechtswege indien de betalingstermijnen van de desbetreffende facturen niet werd gerespecteerd.
   
 5. Facturatie: volgens afgesproken schijven, bij geen afspraak hieromtrent is saldo vorderbaar alvorens de levering kan geschieden.